Rozprávkové Vianoce

dsc09451

Rok s rokom si ruku podáva, pomaly sa končí mesiac december, mesiac, v ktorom sú najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Domy, obchody, námestia miest a dedín skrášlila vianočná výzdoba, do nočnej tmy žiaria farebné svetielka.
Aj v našej škole zavládla vianočná atmosféra, vyzdobovalo sa, piekli medovníčky, nacvičoval program, a to teda s veľkým nasadením.
Vyvrcholením snaženia bola vianočná akadémia v sále Kultúrneho domu v Dobšinej, kde sa recitovalo, spievalo a tancovalo. Žiaci sa zmenili na koledníkov, rozprávkové postavy a aj keď u niektorých bola tréma, svoje nacvičené vystúpenia zvládli. Program bol jedinečný, čo ocenili diváci nadšeným potleskom.
Rozchádzame sa na vianočné prázdniny a stretneme sa až v novom roku.
Zaželajme všetkým zamestnancom a žiakom Spojenej školy, Nová 803 v Dobšinej
KRÁSNE VIANOCE A Šťastný nový rok 2017. Pokračovať v čítaní

Regionálny týždeň „Ja a moje mesto“ 21.- 25.novembra 2016

dscn9388

Pondelok – Kto som? – tvorba rodostromu
Žiaci prakticky vytvárali rodostrom svojej rodiny, mnohí zistili, že svojich predkov nepoznajú, čo môže súvisieť s mnohopočetnosťou rómskych rodín.

Utorok – Rozumieme si? – nárečie v Dobšinej a okolí
Bulinérsky jazyk pomaly vymiera, hovoria ním už len najstarší Dobšinčania. My mladší, im vôbec nerozumieme. Pokračovať v čítaní

Nespaľujme odpady

Akcia prebehla od 24.10.2016 do 27.10.2016
Dlhoročne aktuálna téma sa realizovala ako prierezová environmentálna výchova na jednej vyučovacej hodine denne. Posledný deň realizácia prebehla ako celoškolská hromadná akcia v troch skupinách: 1.stupeň, 2. stupeň a OU.
Výrobky vytvorené z odpadových materiálov boli vystavené v priestoroch školy. Pokračovať v čítaní

Hovoríme o jedle

Trvanie akcie od 10.10.2016 do 14.10.2016
Týždeň aktivít patrí k obľúbeným, nakoľko sa hovorí o veciach, ktoré patria ku každodennému životu. Zdravie človeka je cenným darom a netreba ním plytvať. Pokračovať v čítaní

Mosty bez bariér – Pribeník 2016

V Pribeníku sa stretajú všetky stredné školy Košického kraja, kde sa prezentujú svojou prácou formou výstavných stánkov. Tohto roku ich bolo vyše 50. Študenti  stredných škôl pripravili kultúrny program s tancami a spevom.

Zároveň súťažia o naj – výrobok a naj – stánok. V súťaži stánkov naša škola v roku 2015 vyhrala 2. miesto.

Začal sa nový školský rok

Sadá žiačik do lavice,
Ešte sa mu učiť nechce,
Písať, čítať, násobiť –
To sa musí naučiť.
Ešte slnko teplo hreje,
Má sa učiť alebo nie?
Bolo dobre, ale dosť,
Ej, už je čas na múdrosť.
Rok školský nám prináša povinnosť.

Po prázdninách zasadli oddýchnutí žiaci do školských lavíc. Nielen na našej škole, ale vo všetkých školách na Slovensku. Čakajú ich nové učebnice, nové vedomosti, zaujímavé aktivity, krúžková činnosť, súťaže a besedy.

Aj v našej škole sa zaplnili triedy, chodby sa ozývajú smiechom,po schodoch cupkajú kroky žiakov, náhliacich sa na vyučovanie.

Zaželajme žiakom, vedeniu školy, učiteľom a všetkým ostatným, ktorí sa starajú o to, aby sa žiaci mohli nerušene učiť, úspešný školský rok 2016/2017.

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

DSCN8311

Škola brány zatvorila, žiakov veľa naučila,
vysvedčenia sa rozdali a prázdniny sa začali…..
Skončil sa školský rok 2015/2016. Triedy zatíchli, chodby osireli, učebnice a pomôcky sú uložené v kabinetoch.
Aký bol uplynulý rok?
Bol pestrý mnohými zážitkovými aktivitami, mimoškolskou činnosťou a akciami, ktoré boli pripravované pre žiakov.
Bol poučný, naši žiaci sa naučili nové veci a osvojili si nové vedomosti.
Bol krátky, lebo desať mesiacov veľmi rýchle ubehlo.
Bol produktívny, lebo sme sa zúčastňovali mnohých súťaží, kvízov a besied.
Všetkým zamestnancom a žiakom Spojenej školy, Nová 803, Dobšiná prajeme krásne leto plné pohody a príjemných zážitkov.

Pokračovať v čítaní

Medzinárodný deň detí

01 Deň detí 1.6.2016... (12)

Čo by sme deťom priali k sviatku?
Každý deň cítiť matkinu lásku
a môcť otca držať za ruku.
Tých prianí by sme mali viac,
zo všetkých želáme im najviac:

•    šťastné detstvo
•    domov a dobrých rodičov
•    dni plné smiechu a radosti
•    a hlavne  lásku…

 1. jún  je v kalendári označený ako Medzinárodný deň detí,  teda  majú sviatok všetky deti na celom svete.  Sviatok detí  je už tradične dňom, kedy sa neučí a celý deň sa  konajú rozmanité aktivity.

Tento školský rok sme Deň detí venovali športu, no žiaci nemuseli podávať športové výkony, lebo nešlo o víťaza, ale cieľom bolo hlavne sa zabaviť. Naša športová olympiáda začala tak, ako sa patrí na olympionikov  – s vlajkou, nástupom a športovým nasadením. Netradičné súťaže mali za cieľ žiakov zabaviť, čo sa organizátorom aj podarilo. Vydarená akcia bola sprevádzaná smiechom, každý  s chuťou plnil úlohy, nikoho nebolo potrebné nútiť zapojiť sa.

Po celý deň nám svietilo slniečko, čo umocnilo spokojnosť z vydareného dňa.

Pokračovať v čítaní

Rodina roka 2016

01 Rodina roka 27.5.2016 (28)

“Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

V Spojenej škole, Nová 803, Dobšiná neplynie ani jeden deň  stereotypne. Edukačný proces býva skvalitňovaný zážitkovými aktivitami s cieľom naučiť žiakov nové informácie a prehĺbiť tie skôr osvojené. Žiaci sú počas školského roka motivovaní rozmanitými dlhodobými  aktivitami s konečným umiestnením a vyhodnotením.
Medzi osvedčené a vždy vydarené akcie patrí RODINA ROKA. Prostredníctvom svojich detí sú zapojení rodičia a sú hodnotení celoročne. Do úvahy sa berie celková starostlivosť o deti, záujem o ne, spolupráca so školou a triednym učiteľom.
Výchova a vzdelávanie spolupôsobia na osobnosť jednotlivca v intelektuálnej, socioafektívnej a senzomotorickej oblasti. Tento proces prebieha v určitom prostredí, a to by malo byť stimulujúce. Sem môžeme zaradiť rodinu, školu, ale aj priateľov.  Okrem odovzdávania vedomostí považujeme za dôležité aj zdokonaľovanie pozitívnych a funkčných možností, psychických funkcií, procesov a vlastností osobnosti.
Väčšina našich žiakov pochádza z málopodnetného prostredia, preto považujeme za dôležitý fakt,  ak rodič svojou starostlivosťou vystupuje z radu a prejavuje záujem o prospievanie svojho syna či dcéry. Pokračovať v čítaní

Prijímacie pohovory

Každý začiatok má svoj koniec. Aj návšteva základnej školy sa 9. ročníkom končí. Vtedy žiaci stoja pred dilemou, akým smerom sa majú vydať, ako v nasledujúcom období naložiť so svojim ďalším životom.

Takýto problém riešilo v školskom roku 2015/2016 26 žiakov končiacich školskú dochádzku. Nie všetci z nich sa rozhodli ísť cestou ďalšieho vzdelávania, samozrejme, na svoju škodu.

9. mája 2016 na našej škole prebehli prijímacie pohovory, ktorých sa zúčastnilo 21 žiakov. Prejavili záujem vyučiť sa v učebných odboroch, pre ktoré poskytuje vzdelanie naše odborné učilište, a tiež záujem rozšíriť si svoje vedomosti a praktické zručnosti. Vykonali písomné skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, taktiež boli skúšobnou komisiou preskúšaní, ako sú manuálne zruční v praktických činnostiach.

Všetci prihlásení žiaci požiadavkám vyhoveli a na základe výsledkov boli prijatí do učebného pomeru vo zvolenom učebnom odbore.

Prajeme im veľa úspechov a vytrvalosti pri ďalšom vzdelávaní.