Svetový deň sporenia

Šetrný je  ten náš Petrík,
odloží si každý centík.
Chápe, že si musí šetriť,
aby si mohol túžby plniť.

Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN.
Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti.
Finančná gramotnosť je v prvom rade o schopnosti peniaze zarobiť. Ak si peniaze vieme zarobiť, potom môžeme s nimi hospodáriť.
Finančne gramotný sa stávame vtedy, keď dokážeme zarobiť toľko, koľko potrebujeme na svoje výdavky, ciele a ešte nám zostane navyše. Pokračovať v čítaní

Celoslovenská súťaž HOVORME O JEDLE

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.

La Rochefoucauld

Pri príležitosti Svetového dňa potravín sa vyhlasuje súťažno-vzdelávacia aktivita „Hovorme o jedle“. Je určená pre všetky základné školy.

Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Tohto roku sa uskutočnil už 7. ročník a konal sa v termíne od 14.10.2019 do 18.10.2019. Aj  naša škola sa zapojila do tejto  súťaže s cieľom zaradiť prvky zdravého životného štýlu  do stravovania rodiny, informovať rodičov, chrániť a podporovať vlastné zdravie. Pokračovať v čítaní

Nespaľujme odpady

V posledných  rokoch  odborníci bijú  na poplach v súvislosti s ochranou životného prostredia. Tvrdia, že ľudstvo má poslednú šancu zvrátiť katastrofu, ktorá by mohla postihnúť nasledujúce generácie. Naše životné prostredie je už tak zamorené, že je veľmi ťažké bezpečne toto znečistenie odstrániť.
Priemyselná výroba a motorové dopravné prostriedky vypúšťajú do vzduchu zdraviu škodlivé látky, v niektorých veľkomestách je vzduch taký znečistený, že sa nad nimi stále vznáša oblak hmly.
Tejto vážnej téme sa venujeme aj my  prostredníctvom rôznych zábavno-náučných aktivít. Sem patrí aj týždeň „Nespaľujme odpady“, ktorý prebiehal v dňoch 23. – 25. 10. 2019 venovali  sme sa environmentálnej téme o odpadoch a ich spaľovaní. Pokračovať v čítaní

Mesiac úcty k starším

Je október  a ten má prívlastok Mesiac úcty k starším. To neznamená, že iba v októbri si viac všímame  a uctievame tých skôr narodených. Úctu si zaslúžia po každý z 365 dní v roku.
Čo pre nás znamenajú starí rodičia?
Mnohí sa každý deň podieľajú na výchove svojich vnúčat, nahrádzajú im rodičov, ich starostlivosť a pohladenie.
Sú to ľudia s prežitými skúsenosťami a vedia často dobre poradiť. Pokračovať v čítaní

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE V ŠKD

V čase vyučovania bývajú organizované mnohé zaujímavé akcie, besedy či súťaže, ktoré sú v súlade  s plánom školy a s obsahom učiva. Robia vyučovací proces zábavnejším, zážitkovejším a žiaci si toho zapamätajú viac.
Ani školský klub nechce zaostávať a pre deti, ktoré jednotlivé oddelenia navštevujú, pripravujú pani vychovávateľky netradičné aktivity primerané ich veku a schopnostiam. Deti ich veľmi obľubujú, a zároveň sa učia spoločne súťažiť a hrať sa. Pokračovať v čítaní

Jesenné účelové cvičenie

Tak ako každý rok, aj teraz sa 24. septembra na našej škole uskutočnilo jesenné účelové cvičenie. Konalo sa za krásneho slnečného počasia na mestskom ihrisku, čo  len prispelo k jeho zdarnému priebehu.
Jesenné teoretické aj praktické cvičenia, ktoré sú povinnou súčasťou každého školského roka, sa najprv uskutočnili formou teoretickej prípravy v triedach a následne ich praktickým realizovaním na futbalovom ihrisku. Pokračovať v čítaní

„Stavali sme mosty….“

Pribeník je obec  v okrese Trebišov, veľkosťou ju môžeme zaradiť k tým menším, ale napriek svojej malej rozlohe sa tu už po  desiatykrát konalo veľké podujatie. Je ním festival pre zdravotne znevýhodnených a zdravých žiakov, ktorý organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou v Pribeníku.
Toto celodenné podujatie sa koná pod názvom Mosty bez bariér. V krásnom prostredí sa tu stretávajú žiaci a  študenti z desiatok stredných škôl z Košického kraja a všetci  prezentujú to, čo dokážu a čím sa môžu pochváliť. Tohto podujatia sa pravidelne zúčastňujú aj naši učni a už sme sa vrátili aj s ocenením, a to nie iba raz.
Most spája dva brehy a dá sa na ňom prechádzať oboma smermi, práve v názve podujatia je symbolika, aby sa navzájom zbližovali zdravé a hendikepované deti. Krásna akcia  je určená nielen žiakom a ich rodičom, ale aj obyvateľom  z blízkeho okolia, teda  každému, kto sa chce podieľať na  stavaní  mostu.

A už tu máme nový školský rok!

Čujte, deti, aká je tu novina !
Vraj sa opäť učiť v škole začína!
Prázdniny nám uleteli,
ani sme sa nenazdali.
Veľkí, malí, žiaci, žiačky,
chystajú si školské tašky.
Nabok všetko šantenie,
začína sa učenie.

1.septembra sa začal nový  školský rok 2019/2020. Dokorán sa otvorila školská brána, ožili chodby, triedy a my  sme privítali všetkých našich nových, ale aj tých „starých“ žiakov. Čaká nás desať mesiacov usilovného učenia, spoločnej práce žiakov a pedagógov.

Nech je školský rok úspešný pre všetkých:
– žiaci nech sa naučia čo najviac,
– učitelia a vychovávatelia nech majú radosť z výborných výsledkov všetkých žiakov,
– pani upratovačky nech chvália žiakov, že si udržujú čistotu,
– tety kuchárky nech pripravujú chutné jedlá.

Krásny školský rok nám všetkým!

Hurá prázdniny!

Cŕŕ, cŕŕ , posledný  raz zazvonil zvonec.
Nie, nie je to koniec rozprávky, to sa iba žiaci dočkali  ukončenia školského roka. Po celých desať mesiacov  pod vedením učiteľov  usilovne pracovali, čítali, písali, riešili matematické úlohy, cestovali dejinami, spoznávali cudzie krajiny, spievali a maľovali, vyrábali pekné veci…..
Stíchli triedy, lavice sú opustené a každá školská pomôcka je uprataná a uložená v kabinete. Na chodbách nepočuť smiech, ani šantenie žiakov. Školský dvor zíva prázdnotou, len na školskom pozemku dozrieva zasadená zelenina. Prázdna škola vyzerá veľmi smutne.
Vysvedčenia boli rozdané a žiaci odišli na prázdniny.
Školská brána sa zatvorila……

Všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom Spojenej školy, Nová 803, Dobšiná, a taktiež všetkým žiakom, želáme krásne prázdniny plné slnka a pohody.

SUPERŽIAK ŠKOLY

Jún je posledným školským mesiacom, kedy sa opakuje  učivo, uzatvárajú sa známky, ale vyhodnocujú sa aj celoročné súťaže. Jún je posledným školským mesiacom, kedy sa opakuje  učivo, uzatvárajú sa známky, ale vyhodnocujú sa aj celoročné súťaže. Tých súťaží je viac,  a sú buď kolektívne alebo sú určené pre jednotlivcov.

Najlepší žiaci tried boli triednymi učiteľmi nominovaní, aby súťažili o titul:

SUPERŽIAK

  •  Má vzornú dochádzku-
  • Má výborné známky-
  • Rešpektuje každého učiteľa
  • Zapája sa do mimoškolských aktivít

Pokračovať v čítaní