Začal sa nový školský rok

Sadá žiačik do lavice,
Ešte sa mu učiť nechce,
Písať, čítať, násobiť –
To sa musí naučiť.
Ešte slnko teplo hreje,
Má sa učiť alebo nie?
Bolo dobre, ale dosť,
Ej, už je čas na múdrosť.
Rok školský nám prináša povinnosť.

Po prázdninách zasadli oddýchnutí žiaci do školských lavíc. Nielen na našej škole, ale vo všetkých školách na Slovensku. Čakajú ich nové učebnice, nové vedomosti, zaujímavé aktivity, krúžková činnosť, súťaže a besedy.

Aj v našej škole sa zaplnili triedy, chodby sa ozývajú smiechom,po schodoch cupkajú kroky žiakov, náhliacich sa na vyučovanie.

Zaželajme žiakom, vedeniu školy, učiteľom a všetkým ostatným, ktorí sa starajú o to, aby sa žiaci mohli nerušene učiť, úspešný školský rok 2016/2017.

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

DSCN8311

Škola brány zatvorila, žiakov veľa naučila,
vysvedčenia sa rozdali a prázdniny sa začali…..
Skončil sa školský rok 2015/2016. Triedy zatíchli, chodby osireli, učebnice a pomôcky sú uložené v kabinetoch.
Aký bol uplynulý rok?
Bol pestrý mnohými zážitkovými aktivitami, mimoškolskou činnosťou a akciami, ktoré boli pripravované pre žiakov.
Bol poučný, naši žiaci sa naučili nové veci a osvojili si nové vedomosti.
Bol krátky, lebo desať mesiacov veľmi rýchle ubehlo.
Bol produktívny, lebo sme sa zúčastňovali mnohých súťaží, kvízov a besied.
Všetkým zamestnancom a žiakom Spojenej školy, Nová 803, Dobšiná prajeme krásne leto plné pohody a príjemných zážitkov.

Pokračovať v čítaní

Medzinárodný deň detí

01 Deň detí 1.6.2016... (12)

Čo by sme deťom priali k sviatku?
Každý deň cítiť matkinu lásku
a môcť otca držať za ruku.
Tých prianí by sme mali viac,
zo všetkých želáme im najviac:

•    šťastné detstvo
•    domov a dobrých rodičov
•    dni plné smiechu a radosti
•    a hlavne  lásku…

 1. jún  je v kalendári označený ako Medzinárodný deň detí,  teda  majú sviatok všetky deti na celom svete.  Sviatok detí  je už tradične dňom, kedy sa neučí a celý deň sa  konajú rozmanité aktivity.

Tento školský rok sme Deň detí venovali športu, no žiaci nemuseli podávať športové výkony, lebo nešlo o víťaza, ale cieľom bolo hlavne sa zabaviť. Naša športová olympiáda začala tak, ako sa patrí na olympionikov  – s vlajkou, nástupom a športovým nasadením. Netradičné súťaže mali za cieľ žiakov zabaviť, čo sa organizátorom aj podarilo. Vydarená akcia bola sprevádzaná smiechom, každý  s chuťou plnil úlohy, nikoho nebolo potrebné nútiť zapojiť sa.

Po celý deň nám svietilo slniečko, čo umocnilo spokojnosť z vydareného dňa.

Pokračovať v čítaní

Rodina roka 2016

01 Rodina roka 27.5.2016 (28)

“Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

V Spojenej škole, Nová 803, Dobšiná neplynie ani jeden deň  stereotypne. Edukačný proces býva skvalitňovaný zážitkovými aktivitami s cieľom naučiť žiakov nové informácie a prehĺbiť tie skôr osvojené. Žiaci sú počas školského roka motivovaní rozmanitými dlhodobými  aktivitami s konečným umiestnením a vyhodnotením.
Medzi osvedčené a vždy vydarené akcie patrí RODINA ROKA. Prostredníctvom svojich detí sú zapojení rodičia a sú hodnotení celoročne. Do úvahy sa berie celková starostlivosť o deti, záujem o ne, spolupráca so školou a triednym učiteľom.
Výchova a vzdelávanie spolupôsobia na osobnosť jednotlivca v intelektuálnej, socioafektívnej a senzomotorickej oblasti. Tento proces prebieha v určitom prostredí, a to by malo byť stimulujúce. Sem môžeme zaradiť rodinu, školu, ale aj priateľov.  Okrem odovzdávania vedomostí považujeme za dôležité aj zdokonaľovanie pozitívnych a funkčných možností, psychických funkcií, procesov a vlastností osobnosti.
Väčšina našich žiakov pochádza z málopodnetného prostredia, preto považujeme za dôležitý fakt,  ak rodič svojou starostlivosťou vystupuje z radu a prejavuje záujem o prospievanie svojho syna či dcéry. Pokračovať v čítaní

Prijímacie pohovory

Každý začiatok má svoj koniec. Aj návšteva základnej školy sa 9. ročníkom končí. Vtedy žiaci stoja pred dilemou, akým smerom sa majú vydať, ako v nasledujúcom období naložiť so svojim ďalším životom.

Takýto problém riešilo v školskom roku 2015/2016 26 žiakov končiacich školskú dochádzku. Nie všetci z nich sa rozhodli ísť cestou ďalšieho vzdelávania, samozrejme, na svoju škodu.

9. mája 2016 na našej škole prebehli prijímacie pohovory, ktorých sa zúčastnilo 21 žiakov. Prejavili záujem vyučiť sa v učebných odboroch, pre ktoré poskytuje vzdelanie naše odborné učilište, a tiež záujem rozšíriť si svoje vedomosti a praktické zručnosti. Vykonali písomné skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, taktiež boli skúšobnou komisiou preskúšaní, ako sú manuálne zruční v praktických činnostiach.

Všetci prihlásení žiaci požiadavkám vyhoveli a na základe výsledkov boli prijatí do učebného pomeru vo zvolenom učebnom odbore.

Prajeme im veľa úspechov a vytrvalosti pri ďalšom vzdelávaní.

Metodický deň

resized_DSC05240

„Daj každému dňu šancu,
aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.“

Mark Twain

4. máj 2016 nebol pre pedagogických zamestnancov špeciálnych základných škôl a odborných učilíšť v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odboru školstva. bežným pracovným dňom.

Učitelia, majstri a vychovávatelia sa zúčastnili METODICKÉHO DŇA na vybraných školách v kraji. Medzi ne patrila aj naša škola, ktorá pripravila program a aktivity v sekcii: Odborné učilištia.

Hlavným cieľom pracovného dňa bolo oboznámiť sa s novými teoretickými poznatkami, týkajúcimi sa školskej práce, ale aj aktívne sa realizovať  v praktickej činnosti v tvorivých dielňach. Interaktívne a zážitkové aktivity s drevom, textilom a hlinou boli zamerané na praktické a inovatívne činnosti, ktoré môžu všetci využívať alebo modifikovať v každodennej práci so žiakmi.

Metodický deň bol prínosný vo vedomostnej oblasti, ale aj v oblasti sociálnych vzťahov, nakoľko si všetci pedagogickí zamestnanci mohli vymeniť poznatky a praktické skúsenosti z práce so žiakmi.

Veríme, že každý z nich si odnášal z našej školy čo najviac nového a prínosného. Pokračovať v čítaní

Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky školy

tenis

Spojená škola, Nová 803, v Dobšinej je známa svojim bohatým, veľmi aktívnym mimoškolským životom. A to tak na poli kultúrnom, ako aj športovom.   Jedným z tradičných a dlhodobo realizovaných podujatí je aj obľúbený stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky školy. Na tohtoročnom športovom zápolení, ktoré sa konalo dňa 26.2.2016 v priestoroch spojenej školy, sa zúčastnilo 5 družstiev: Spojená škola, Nová 803, Dobšiná, Spojená škola, Zimná, Dobšiná Základná škola, Zimná 190, Dobšiná, Detský domov, Nová 809, Dobšiná, Reedukačné centrum Mlynky.
Každé družstvo prišlo s úmyslom vyhrať a tak športovci dali do hry všetko, čo bolo v ich silách. Šport je však hra, pri ktorej ani dlhodobá príprava, či predchádzajúce veľké úspechy nie sú zárukou víťazstva. Športová šťastena tento krát nestála na domácej strane, ale dala priestor hosťujúcim družstvám. 1.miesto obsadilo Reedukačné centrum Mlynky, 2. miesto Základná škola, Zimná 190, Dobšiná, 3. miesto Detský domov, Nová 809, Dobšiná. Ani to, že domácim sa tento ročník nepodarilo vyhrať, neubralo nič z pocitu radosti, hravosti, zdravej súťaživosti, či chuti o rok sa stretnúť opäť. Celý turnaj otvorila, ceny víťazom s blahoželaním odovzdala riaditeľka školy Mgr. Božena Sentpéteryová. Poďakovanie patrí  primátorovi mesta Jánovi Slovákovi za poskytnutie pohárov a cien, pánovi Štefanovi Trenkovi, ako hlavnému rozhodcovi, všetkým trénerom, súťažiacim a organizátorom podujatia. Dovidenia o rok!

Stolnotenisový turnaj – prezentácia na stiahnutie

Fašiangový týždeň

Po dlhých zimných prázdninách bolo potrebné poriadne vyhrnúť rukávy a zopakovať všetko učivo. Blížil sa polrok a s ním známkové zúčtovanie. Na konci mesiaca si žiaci mohli vydýchnuť, a tak sme si posledný januárový týždeň spestrili. Priblížili sme si Fašiangy, ich význam a zvyky tak, ako ich oslavovali naši predkovia. Celý „Fašiangový týždeň“ bolo v triedach a na chodbách veselo. Spoločne sme si vyzdobili priestory školy a každý deň sa žiaci tešili na novú aktivitu.

– Popri učeniu sme sa dozvedeli, čo sú to Fašiangy a ako ich kedysi oslavovali.

– Mali sme „návštevný deň“ u susedov a spoločne sme sa zabávali, samozrejme so spevom, tancom a pohostením. Prekvapením boli vynikajúce tradičné fašiangové dobroty – šišky.

– Svojpomocne sme si vyrobili škrabošky a klobúky na karneval, no tu sa nemohlo nič prezradiť.

– Vyrábali sme  tradičné fašiangové  symboly, ktoré k  Fašiangom neodmysliteľne patria. Použitý  materiál bol pestrý  a výsledok na výstavke veľmi nápaditý.

– Na koniec vždy to najlepšie, v piatok sa priestormi našej školy tiahol čudný sprievod: šašovia, princezné. veštice, strašidlá….

Týždeň sa ukončil karnevalovou diskotékou v školskom klube.

Tešíme sa na budúce Fašiangy!

Pokračovať v čítaní